ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการควบบริษัท ระหว่างบริษัท และ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน)

นอกจากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ได้มีมติอนุมัติชื่อบริษัท “บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)” เป็นชื่อของบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท จึงขอให้ท่านติดตามข้อมูลของ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ได้ที่เว็บไซต์ www.thaiwah.com